PHẬT HỌC CĂN BẢN

HT Thích Trí Thủ: Duyên khởi và ý nghĩa của Kiết hạ An cư
26/04/2023
Tăng đoàn thanh tịnh và hòa hiệp là tiêu biểu của sức sống cụ thể của giáo pháp mà Ðức Thích Tôn đã từng giảng dạy. Ðó cũng là nơi nương tựa tinh ...